Website Resmi SMP SALAFIYAH KOTA PEKALONGAN

UNGGAH UNGGUH LARE GENERASI Z

Sampun nate mireng istilah geneasi Z lan revolusi industri 4.0? Istilah sakpunika taksih kawentar sanget wonten ing masarakat, amargi donyo sakpunika taksih wonten ing era revolusi industri 4.0 peranan kacanggihan computer lan robot kang nyambung kaliyan internet punika langkung majeng sanget, bab punika ndadosaken dampak kagem generasi sakmangke yaiku generasi Z.

Generazi Z saged dipunpastekaken tuwuh amargi teknologi informasi lan komunikasi ngrembaka sanget, generasi Z boten saged gesang menawi boten wonten gadged. Interaksi, blanja, madosi informasi lan pikantuk arta (nyambut damel) saged lewat smartphone/ hp android ingkang kahubung kaliyan jaringan internet. interaksi sedaya langkung asring kanthi medhiya social, kados platfome whatsapp, telegram lan sanesipun, Interaksi langsung sampun boten nate dipanggihi malih. Bab punika ingkang ndamel etika sosial sakpunika radi benten kaliyan zaman rumiyin, zaman milenial sakpunika ndadosakaen tantangan piyambak kagem kula mliginipun guru Bahasa Jawa, Pelajaran ingkang ngunggulaken punapa niku unggah-ungguh utawi etika, kados etika wicantenan kedah ngutamakaen sopan santun kaliyan lawan rembag. Etika ingkang kados mekaten boten dipungadhahi kaliyan Bahasa sanesipun. Kagem tiyang Jawi, sopan santun rikala interaksi kaliyan tiyang sanes punika boten saged uwal saking unggah-ungguh basa. Pagesangan ingkang sedaya gampil, praktis sakpunika ndadosaken ewetipun panerapan unggah-ungguh basa.

Generasi Z Jawa lair sampun boten mangertosi fungsi unggah-ungguh basa saking alit, amargi tiyang sepuhipun namung ngasringaken ngagem unggah-ungguh basa ragam ngoko lugu boten nepangaken basa ragam krama, malahan langkung kathah ingkang saking alit boten ngginakaken basa Jawa, bab punika ingkang ndadosakaen generasi Z nganggem sami kaliyan sedaya lawan rembugipun, dados asring sanget lare alit nimbali tiyang ingkang langkung sepuh kanthi tembung “kowe”. Kula guru Basa Jawi asring sanget mrangguli lare didik ingkang ngagem basa ngoko, padahal punika matur kaliyan tiyang ingkang langkung sepuh, tuladhane: Bu, Aku pak takon mejane Bu Dewi ngendi?” saged mangertosi nggih punapa ingkang kula raosaken, batin kula perih sanget, sakit , napa malih ingkang dados lawan rembag kula guru Bahasa Jawanipun, kula ngraos sedih.

Amargi nyawa saking pelajaran Basa Jawa ing nglebetipun yaiku unggah-ungguh basa, bab sakpunika bakal dodos PR ingkang awrat, bab punika langkung parah amargi boten asringipun komunikasi, generasi Z langkung remen komunikasi kanthi smartphone. Kagem para lare unggah-ungguh basa pikantuk saking bangkusekolah mliginipun wonten pelajaran Basa Jawa. Generasi Z jarang mbales komentar kaliyan ingkang langkung sepuh ngagem basa krama, mesti langkung nyaman ngagem Bahasa Indonesia napa malih Bahasa Inggris. Hambatan mekanten kedah dipunpadosi solusinipun kanthi sareng-sareng supados generasi Z dados generasi Jawa kang ora ilang Jawane.

Etika ing dunia nyata napa boten saged diterapaen ing dunia maya? Menawi boten tepang kenging napa komentar? Komentare nylekit malih! Asringe lare ingkang langkung alit kaliyan tiyang ingkang langkung sepuh, ngantos ngaten sanget ndableke generasi sakpunika kaliyan budaya tata krama?

Interaksi ing medhiya social nggih tetep sopan ngutamakaen unggah-ungguh wales-walesan komentar kaliyan tiyang ingkang langkung sepuh. Unggah-ungguh basa punika mliginipun basa Krama kedah dipunjagi sareng sareng kalestantunanipun kanthi majenging zaman sakpunika. Lajeng pripun carane?Supados unggah-ungguh basa tetep sami tepang kaliyan generasi Z iing era revolusi digital 4.0 punika kedah wonten bantuan saking tiyang sepuh lan pawiyatan. Wonten griya, tiyang sepuh kedah langkung ngasringaken wawan rembag ngagem basa krama, ngagem ukara-ukara sederhana mawon, tuladhane: “Ibu dhahar dhik, ayok adhik maem!” ukara-ukara punika ageng sanget kagem nglestantunaken basa krama dados unggah-ungguhipun saged lestantun.

Wonten ing pawiyatan, utaminipun ing piwucalan Basa Jawa, guru kedah madosi inovasi ing pasinaon basa Jawi sakwontene revolusi industry 4.0 supados materi lan unggah-ungguh basa ingkang syarat budaya kagem kearifan local lan Pendidikan karekter boten badhe ical. Inovasi punika saged kabentuk ing mediya pasinaon lan lembar kerja lare kanthi manfaataken kecanggihan teknologi. Tuladhanipun: ngginakaken film pendek ingkang wonten interaksi tiyang sepuh kaliyan lare taksih wawan rembag ngagem basa krama, kasil saking piwucalan kasebut dipuncampur kaliyan lembar kerja lare kanthi system daring ingkang saged diakses ngagem smartphone kaliyan lare, dados lare wonten pundi kemawon saged sami ngakses.

Rikala ing kelas guru Bahasa Jawa langkung asring komunikasi ngagem basa Krama tinimbang ngoko, lan guru mata pelajaran sanesipun nggih ngginakaken Basa Jawa wonten dinten Rebo dados dinten Basa Jawa. Sedinten ngagem Basa Jawa setunggal sekolahan saged dados solusi supados lare generasi z punika saged tetep nglestantunaken unggah-ungguh ingkang dados titikanipun sopan tiyang Jawi.

Sakpunika dados PR kula panjenengan sedaya, dados sanes saking guru Bahasa Jawa mawon, perlu wonten dukungan saking griya lan sekolah supados Generasi Z Jawa wekdal wonten ing linkup sosial punapa dene digital tetep ngutamiaken unggah-ungguh. Yuk sareng-sareng mbimbing generasi Z tumuju revolusi industry 4.0 kanthi njunjung dhuwur budaya bangsa salah satunggalipun unggah-ungguh basa.

Share this 

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on email
Email

Tinggalkan komentar